Handelsbetingelser SmartLearning

Hvad sker der hvis mit fag ikke oprettes? Har jeg fortrydelsesret? Hvornår skal jeg betale for kurset? Få svar på disse og mange flere spørgsmål i SmartLearnings Handelsbetingelser.

Handelsbetingelser

1. Køb af fag

1.1 Hvilke køb er omfattet af disse betingelser

Disse handelsbetingelser omhandler køb af fag på efter- og videreuddannelser udbudt af SmartLearning.

Den vare, der indgås aftale om, er et tilrettelagt fag med adgang til digitalt indhold og sparring med underviser. 

1.2 Ansøgning om optagelse på et fag

Ansøgning om optagelse på et fag foretages ved at udfylde ansøgningsformularen på SmartLearnings hjemmeside. En forudsætning for optagelse på faget er, at ansøger opfylder adgangskravene til uddannelsen, som faget hører under. Når ansøger accepterer handelsbetingelserne i forbindelse med indsendelse af sin ansøgning, accepteres desuden, at dokumentation for opfyldelse af adgangskrav til uddannelsen skal fremsendes forud for opstartsdatoen på det fag, som ansøger har søgt om optagelse på, og at adgang til undervisning og eksamen mistes, hvis deltagergebyret ikke betales inden den angivne frist, jf. afsnit 3.

1.3 Indgåelse af aftale

Aftalen om køb indgås mellem SmartLearning og den ansøger, der søger om optagelse på et fag, udbudt af SmartLearning. Aftalen er bindende fra ansøgningstidspunktet, men aftalen er dog fra SmartLearnings side betinget af, at ansøger opfylder adgangskravene, og at der er tilstrækkelige tilmeldinger til at faget oprettes.

Når ansøgningen om optagelse på et fag er behandlet af SmartLearning, og det er konstateret, at ansøger opfylder adgangskravene til uddannelsen, godkendes ansøgningen. Når SmartLearning godkender ansøgningen, hvilket ansøger modtager bekræftelse på via mail, er aftalen om køb bindende for begge parter, med mindre ansøger overholder reglerne for benyttelse af fortrydelsesretten, jf. afsnit 4. SmartLearning kan til enhver tid træde tilbage fra aftalen, hvis faget ikke oprettes, eller hvis faget aflyses, jf. afsnit 1.4.

1.4 Oprettelse / aflysning af fag

Alle fags oprettelse afhænger af antallet af optagne studerende på faget. Når ansøger er optaget, vil vedkommende forud for opstartsdatoen for faget modtage information om, at faget starter planmæssigt. Hvis faget ikke oprettes, eller hvis det efterfølgende aflyses, oplyses dette via mail eller telefon.

Den studerende kan ikke gøre nogen form for krav gældende mod SmartLearning i det tilfælde, hvor et fag ikke oprettes eller må aflyses, bortset fra krav om tilbagebetaling nævnt i afsnit 4.1.1.

1.5 Varighed og undervisningsform

Den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen kan variere, men den samlede tid til digitale aktiviteter, online møder, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse er den samme uanset den pædagogiske tilrettelæggelse.

SmartLearning forbeholder sig retten til at ændre i tilrettelæggelsen på det fag, der indgås aftale om, ved force majeure-lignende forhold.

2. Levering

SmartLearning betragter levering af online ydelsen som påbegyndt og varen taget i brug ved opstartsdatoen for faget. Efter forbrugeraftaleloven betegnes online uddannelse som et digitalt produkt. 

3. Betaling

3.1 Privatpersoner

Betaling foretages for privatpersoners vedkommende som kortbetaling. Beløbet reserveres på betalingskortet og trækkes på fagets opstartsdato, dog først når SmartLearning har godkendt ansøgningen, jf. afsnit 1.3.  

Når beløbet reserveres på betalingskortet, sendes en ordrebekræftelse via mail til ansøger, og der sendes en kvittering, når beløbet trækkes på betalingskortet.

3.2 Firmaer

Ved firmabetaling vælges betaling enten via kort, faktura eller EAN-faktura.

Ved kortbetaling reserveres beløbet på betalingskortet og trækkes på fagets opstartsdato, dog først når SmartLearning har godkendt ansøgningen om optagelse på faget, jf. afsnit 1.3. 

Når beløbet reserveres på betalingskortet, sendes en ordrebekræftelse via mail til ansøger, og der sendes en kvittering, når beløbet trækkes på betalingskortet.

Ved udstedelse af faktura / EAN-faktura, sendes denne direkte til firmaet tidligst ved fagets oprettelse, dog først når SmartLearning har godkendt ansøgningen om optagelse på faget, jf. afsnit 1.3. Hvis betalingsfristen overskrides, sendes rykker til firmaet. Betales første rykker ikke, sendes anden rykker med advarsel om overdragelse af fordringen til inkasso hos IC SKAT. Betales denne heller ikke, frameldes den studerende, men fordringen bibeholdes.

Den studerende vil ikke have mulighed for at deltage i undervisningen eller gå til eksamen i faget. Betaling opkræves uanset studieaktivitet.

Betalingsfrist er altid som angivet på faktura. Vi kan ikke imødekomme virksomheders særlige leverandørbetingelser.
Hvis det er forventet at en virksomhed ikke kan betale indenfor fristen på typisk 14 dg, anbefales at den studerende selv betaler og efterfølgende får refunderet i virksomheden.
Ved tilmelding efter tilmeldingsfrist, skal der forventes forkortet betalingsfrist.

Hvis firmaet ikke har mulighed for at betale via netbank, kan pengene overføres til:

Bankoverførsel til Danske Bank
Reg.nr: 0216  Konto nr: 4069150950

Angiv fakturanummer eller debitornummer sammen med indbetaling. Der må ikke indbetales før faktura er modtaget.

Bankoverførsel fra udenlandsk bankkonto:
IBAN: DK6702164069150950
Swift: DABADKKK

3.3 Jobcenter og a-kasser

Fakturering til jobcentre og a-kasser sker kun efter forudgående aftale og med angivelse af kontaktperson. Vi henviser til Uddannelses- og Forskningsministeriets side med de relevante tilmeldingsblanketter og information om betalingsloven: Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3.4 Omstillingsfond

Ved ansøgning om optagelse på et fag, hvor omstillingsfonden angives som betaler, vil SmartLearning opkræve midlerne direkte fra omstillingsfonden. Ansøger skal i forbindelse med sin ansøgning erklære på tro og love, at vedkommende er berettiget til at modtage midler fra omstillingsfonden til betaling af faget.

Ved delvis dækning af deltagergebyr via omstillingsfond, skal restbetaling betales rettidigt. Hvis restbeløb ikke betales rettidigt, forfalder kursets fulde deltagergebyr til betaling, dvs. midler dfra Omstillingsfond bortfalder.

I tilfælde af, at den studerede overskrider sin årlige kvote ved ansøgning, påhviler det ansøger at betale differencen. Betaling af difference foretages som kortbetaling. Beløbet reserveres på betalingskortet og trækkes ved fagets opstartsdato, dog først når SmartLearning har godkendt ansøgningen om optagelse på faget, jf. afsnit 1.3. 

Når beløbet reserveres på betalingskortet, sendes en ordrebekræftelse via mail til ansøger, og der sendes en kvittering, når beløbet trækkes på betalingskortet.

Det påhviler den studerende at betale eventuelle omkostninger i tilfælde af, at SmartLearning bliver bekendt med, at de oplysninger, den studerende har erklæret på tro og love, er ukorrekte. I tilfælde af, at den studerende har erklæret ukorrekte oplysninger på tro og love, kan den studerende blive retsforfulgt for dokumentfalsk.

4. Fortrydelsesret

4.1 Forbrugere (privatbetaling)

Det følger af lov om forbrugeraftaler, at en studerende har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor SmartLearning har godkendt ansøgningen, og en bindende aftale er indgået. Fra det tidspunkt, hvor levering af ydelsen er påbegyndt, og varen er taget i brug, jf. vilkår for levering i afsnit 2, bortfalder den studerendes fortrydelsesret, dog jf. afsnit 4.3.

Benyttelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal den studerende meddele SmartLearning sin beslutning om at fortryde aftalen om køb klart og utvetydigt via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten er sendt på ovenstående mail, inden fortrydelsesfristen er overskredet.

For at udøve fortrydelsesretten skal den studerende oplyse tilmeldings-ID, hvilket fremgår af mail med bekræftelse på tilmelding til faget.

4.1.1 Følger af fortrydelse og tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis den studerende udøver sin fortrydelsesret rettidigt, refunderes alle modtagne betalinger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor meddelelse om beslutning om fortrydelse er modtaget.

Ved brug af midler fra omstillingsfonden eller andre kompetencefonde refunderes udelukkende eventuel indbetalt difference.

Tilbagebetaling sker med samme betalingsmiddel som ved den oprindelige transaktion, medmindre den studerende udtrykkeligt har indvilget i andet. Under alle omstændigheder pålægges den studerende ikke yderligere gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

4.2 Firmabetaling

Framelding med fuld refusion af evt. foretaget betaling kan foretages frem til, at den studerende tager varen i brug, jf. vilkår for levering i afsnit 2. Framelding efter dette tidspunkt medfører fuld betaling af faget.

Firmabetaling er ikke omfattet af forbrugeraftaleloven, men betegnes som et erhvervsforhold.

4.3 Tab af fortrydelsesret

Når den studerende har haft mulighed for at tage varen i brug, bortfalder fortrydelsesretten, da ydelsen betragtes som leveret (jf. afsnit 2).
Dog accepterer vi fortrydelse (se hvordan i pkt. 4.1) indtil 7 dage efter opstartsdato.

Ved accept af handelsbetingelserne i forbindelse med køb af et fag hos SmartLearning, accepterer den studerende vilkårene for fortabelse af fortrydelsesret.

5. Priser

Prisen fremgår af omtalen af det enkelte fag på smartlearning.dk

Der skal ikke betales moms på de udbudte fag.

SmartLearning forbeholder sig retten til at ændre gældende priser med et forudgående skriftligt varsel til ansøger.
En eventuel prisændring vil altid efterfølges af en periode med fortrydelsesret (fortrydelsesret frem til dato for studiestart).

6. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med SmartLearning, er det nødvendigt, at vi behandler en række oplysninger om dig.

Du kan finde Cphbusiness’ persondatapolitik her.

Ovenstående persondatapolitik gælder for Cphbusiness, som SmartLearning er en del af, dog anvender SmartLearning enkelte egne systemer heriblandt studie.smartlearning.dk, hvorfor det er relevant at orientere sig i SmartLearnings cookiepolitik.

Specifikt for SmartLearning er gældende, at der udsendes notifikationer indeholdende dialoger fra læringsplatformen studie.smartlearning.dk til den studerendes private mail. 

7. Klageadgang

Hvis du som studerende hos SmartLearning oplever, at du er blevet uretfærdigt behandlet, har du mulighed for at klage. For at SmartLearning kan behandle din klage, er det nødvendigt, at du beskriver meget præcist, hvad du ønsker at klage over. Du kan f.eks. klage over eksamen, undervisning eller projektvejledning.

En klage kan kun omhandle ét emne. Ønsker du at klage over flere emner, skal du indsende flere forskellige klager.

Alle klager skal være begrundede. 

  • Klager vedr. eksamen sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. jvf. kap. 11 i Eksamensbekendtgørelsen
  • Klager vedr. undervisning skal indsendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Klager vedr. SmartLearning generelt skal sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

8. Kontaktoplysning

Ved spørgsmål til køb, kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.